?

Log in

miracle - If it harm none, do as you will [entries|archive|friends|userinfo]
kwytzz

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

miracle [May. 24th, 2015|02:44 pm]
kwytzz
Oo, nagpakatanga na naman ako. Inaamin ko naman na may nararamdaman pa ako para sa kanya. He tested me, bumigay ako. Mabait talaga si Lord sakin kasi binigyan nya pa ako ng isang chance. Napaiyak ako. Ayoko nang pahirapan ang sarili ko para sa kanya. Narealized ko na kahit anong mangyari sakin, wala syang pakialam. I deserve better.
LinkReply