?

Log in

Sinasabi ko sa sarili ko na tama. Tatanga tanga lang ako na umaasa na… - If it harm none, do as you will [entries|archive|friends|userinfo]
kwytzz

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 20th, 2015|09:15 pm]
kwytzz
Sinasabi ko sa sarili ko na tama. Tatanga tanga lang ako na umaasa na maibabalik ko pa sya. Niloloko ko lang ang sarili ko na kahit kaunti baka iniisip nya pa ako. Sinasabi ko sa sarili ko na mahal na mahal ko pero niloloko ko lang ang sarili ko kasi pinagpalit nya na ako. Wala na syang pakiaalam sakin. Ang sakit kahit anung pilit ko iconvince ang sarili ko na tama na ang sakit sakit pa din. Ayoko nang umiyak.
LinkReply